შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის ინდიკატორები

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის ინდიკატორები

გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის მიხედვით გამოიცა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის განხორციელების პროგრესის შესაფასებელი რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ინდიკატორები, რომელსაც წინ უძღოდა ინტენსიური კონსულტაციები ადამიანის უფლებათა ექსპერეტებთან, გაეროს სხვადასხვა სტრუქტურებთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, შშმ პირებთან და მათ წარმომადგენელ ორგანიზაციებთან. აღნიშნული ინდიკატორები შშმ პირებს და მათ წარმომადგენელ ორგანიზაციებს დაეხმარება შედეგზე ორიენტირებული მიდგომის თანახმად სახელმწიფოს მოთხოვონ კონვენციის განხორციელება. აღნიშნული ინდიკატორები ასევე ეფექტური მექანიზმია საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის თვალსაზრისით და ყველა დაინტერესებულ პირსა თუ ორგანიზაციას დაეხმარება კონვენციის განხორციელების შეფასების მექანიზმის უფრო ნათლად დანახვაში. 

მუხლი 9: მისაწვდომობა. ინდიკატორები ქართულ ენაზე.

 მუხლები 1-4: ინდიკატორები ქართულ ენაზე.

 მუხლი 26: რეაბილიტაციისა და აბილიტაციის სერვისები. ინდიკატორები ქართულ ენაზე.