ადამიანის უფლებათა საბჭომ 2018-2020 წლების ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიში მოამზადა

ადამიანის უფლებათა საბჭომ 2018-2020 წლების ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შუალედური ანგარიში მოამზადა

საქართველოს ადამიანის უფლებათა საბჭომ გამოაქვეყნა 2018-2020 წლების საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმის შეფასების შუალედური ანგარიში. აღნიშნული მოიცავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კომპონენტს, მის აღსრულებაზე პასუხისმგებელი უწყებებისა და შესრულების ინდიკატორების ჩათვლით. შემოთავაზებულ დოკუმენტში შეგიძლიათ გაეცნოთ 2018 წლის ჩათვლით ქვეყანაში მიღწეულ შედეგებს, რომელიც შეიცავს რაოდენობრივ და ხარისხობრივ მონაცემებს. ანგარიში აერთიანებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციით გათვალისწინებული უფლებების რეალიზაციას, რომელიც გამოვაცალკევეთ სრული დოკუმენტიდან, ქვემოთ შემოთავაზებული ვერსიაში გთავაზობთ შშმ პირთა უფლებების კომპონენტის შესახებ ადამიანის უფლებათა საბჭოს მიერ მომზადებულ შუალედურ ანგარიშს.

 

 

http://dpo.ge/laravel-filemanager/files/1/2018%20%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%9D%20%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%98.pdf